Ultrasonografia Lumify
Podstawy USG w medycynie rodzinnej

Rejestracji została zamknięta

Dane kursu „Ultrasonografia Lumify. Podstawy USG w medycynie rodzinnej”:
Termin: Nowy termin kursu zostanie podany niebawem
Ilość miejsc: 18
Lokalizacja: Nowa lokalizacja zostanie podana niebawem
Cena kursu: 1300 PLN brutto (nie obejmuje noclegu)
Płatności za udział w kursie należy dokonać przelewem:
Karlsbad sp. z o. o., ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa
Santander Bank Polska: 47 1910 1123 2405 3381 2121 0001
Tytułem: „Ultrasonografia Lumify / imię i nazwisko”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PHILIPS POLSKA” spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod poczt. 02-222), Al. Jerozolimskie 195 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037385, posiadająca NIP 526-02-10-955, kapitał zakładowy w wysokości 68.497.880,00 zł.
  2. Inspektorem ochrony danych w „PHILIPS POLSKA” spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie jest Pani Sylvia van Es (sylvia.van.es@philips.com).
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania udziału w Konferencji, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora - prowadzenia marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty biorące udział, na zlecenie Administratora, w organizacji Konferencji.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: a. niezbędny dla zorganizowania udziału w Konferencji, b. niezbędny dla prowadzenia działań marketingowych przez Administratora.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, z tym że niepodanie danych osobowych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych w celu zorganizowania udziału w Konferencji może uniemożliwić udział w Konferencji.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.